İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Batı Avrupa'da şekillenen yeni bölgesel iş birliği olan Avrupa Birliği (AB), kapsamlı kurumsal yapısı ve geniş politika alanlarıyla, dünyada bölgesel entegrasyonun en önemli modellerinden biri hâline gelmiştir. Avrupa bütünleşmesi sürecinin yasal, siyasal ve iktisadi boyutları esas olarak Soğuk Savaş dönemine uzanmakla birlikte, 1990'lı yıllarda dış politika, güvenlik ve savunma da, iç politikadaki gelişmelerin yanı sıra önemli boyutlar hâline gelmişlerdir. 1980'lerin ortalarında AB, genişleme politikaları aracılığıyla, Birlik dışındaki ülkelerle ilişkilerini yeniden yapılandırmaya yönelmiştir. Bu açılardan bakıldığında, Avrupa bütünleşmesinin siyasal, iktisadi, yasal, toplumsal ve kültürel entegrasyon boyutlarıyla, çok-boyutlu bir proje olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu çok-boyutlu nitelik Avrupa Çalışmaları'nın lisansüstü düzeyde ayrı bir uzmanlaşma alanı olarak gelişmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda buna disiplinlerarası bir nitelik de kazandırmıştır.

 

Avrupa Çalışmaları alanındaki bu disiplinlerarası Lisansüstü Programı, öğrencilere, Avrupa entegrasyonunun siyasal, yasal, toplumsal ve iktisadi boyutları konusunda uzmanlık bilgisi sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca Program, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik eğiliminin, ülkenin kendi içindeki yapı ve politikaları nasıl ve ne bakımlardan etkileyebileceğini inceleyerek, 1999 Helsinki Zirvesi'nden itibaren resmen AB aday ülkesi olan Türkiye'yi değişen ve genişleyen Avrupa bağlamına oturtmayı amaçlamaktadır. Buna göre Program, şu başlıklarda katkı sunmak niyetindedir:

  • Farklı kurum ve kuruluşlarda, Avrupa bütünleşmesi ve AB'nin farklı yönleri hakkında uzmanlık sahibi personel oluşturulmasına yardımcı olmak,
  • Seminer ve konferanslar aracılığıyla AB ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında kamuoyu oluşturmak,
  • Avrupa bütünleşmesi süreci esnasında, Türkiye'nin anayasal, yasal, kurumsal ve politik bağlamlarda karşılaştığı değişiklikleri tespit ve tahlil etmek.

 

Avrupa Çalışmaları Programı'nın hedef kitlesi, aşağıdakileri amaçlayan öğrencilerdir:

  • Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bunların küresel ilişkileri üzerinde uzmanlaşmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren gerek ulusal gerekse uluslararası örgütler ile STK'lerde yönetici ya da uzman olarak çalışmak.
  • Dünya çapında Avrupa Çalışmaları bölümlerinde ve merkezlerinde araştırmacı olarak çalışmayı tercih etmek ve bu alanlardaki doktora programlarına kabul edilmek.
  • Türkiye'de ve yurtdışında, kamuda, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda yönetici, danışman ve araştırmacı olarak çalışmak üzere eğitim almak.
  • Avrupa'da ve Türkiye'de, dünyanın önde gelen Bölge/Avrupa Araştırma Merkezleri ve seçkin düşünce kuruluşları için araştırmacı ve idareci pozisyonlarında çalışmak.
  • Önde gelen medya kuruluşlarının Avrupa masalarında kariyerlerini sürdürme fırsatına sahip olmak.
  • Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Bölge Çalışmaları vb. dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli programlarda doktora derecesi almak ve akademik kariyer yapmak.